بساز و فروش (ساخت و فروش محصولات دست ساز) امکان فروش محصولات دست ساز را برای شما بوجود می آورد.

ساخت محصولات از شما فروش آن با آرتیما

 

 

 

روش های همکاری با آرتیما

روش اول :

شما محصولات خود را مطابق دستور العمل عکاسی و فرم ثبت نام زیر را تکمیل می کنید

پس از فروش محصول از آرتیما با شما تماس گرفته خواهد شد و شما موظف هستید

تا با پست مرسوله را به آدرس انبار آرتیما ارسال کنید.

پس از تحویل محصول به مشتری تسویه حساب با شما انجام خواهد شد.

 

روش دوم:

برای محصولاتی که از نظر آرتیما مورد تایید می باشد و سابقه فروش محصول

و فروشنده مشخص شده باشد .

آرتیما محصول شما را دریافت و در انبار های خود دپو خواهد کرد. یک ماه پس از

دریافت محصول از شما هزینه آن به شما پرداخت خواهد شد.

روش سوم:

برای محصولات و خدماتی که ماهیت فیزکی ندارند و صرفا مجازی هستند.

یک هفته پس از فروش آن با فروشنده اثر تسویه حساب صورت خواهد گرفت.

بساز و بفروش